top of page

Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor alle lessen en workshops bij Yoga Studio Apeldoorn en gelden voor iedere deelnemer.

 • Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden. 

ABONNEMENT​

 • Abonnementen zijn doorlopend, persoonlijk en niet overdraagbaar.

 • Het abonnementsgeld is het tarief zoals dat vermeld staat op de website. Dit bedrag geldt per maand, ongeacht hoeveel lessen in deze maand plaatsvinden. 

 • Het abonnement kan ieder moment van de maand ingaan, je betaalt dan een gedeelte van het abonnementsgeld, afhankelijk van hoeveel dagen de maand nog heeft. 

 • De maandelijkse betaling van het abonnementsgeld vindt plaats per automatische incasso. Het abonnementsgeld wordt vooraf, rond de 1ste van elke maand, geïncasseerd. 

 • Wanneer je het oneens bent met een afschrijving kan het geïncasseerde bedrag binnen 56 dagen teruggeboekt worden. 

RITTENKAART

 • De rittenkaarten gaan in op de datum dat je deze aanschaft. De geldigheidsduur van een 10-rittenkaart is 12 maanden.

 • Heb je de rittenkaart niet vol gemaakt binnen de geldigheidstermijn, dan komen de niet genoten lessen te vervallen. Er kan dan ook geen restitutie plaatsvinden.

LOSSE LES

 • Een losse les dient voorafgaand aan de te volgen yogales via iDeal betaald zijn. 

VAKANTIES- EN FEESTDAGEN

 • Tijdens de kerstvakantie en nationale feestdagen is de studio gesloten. De maandelijkse contributie is hierop berekend. De overige schoolvakanties is er een aangepast rooster. Zodra het aangepast rooster bekend is, kan je je via het online lesrooster aanmelden voor deze lessen. De lessen vallen binnen het reguliere abonnement.

 • Als een nationale feestdag op jouw vaste lesdag valt, kan je hier een inhaalles voor inplannen. 

OPZEGGEN

 • Bij opzeggen geldt een opzegtermijn van minimaal één volledige kalendermaand voorafgaand aan een nieuwe maand.

 • De opzegging dient per email (info@yogastudioapeldoorn.nl) plaats te vinden. Je ontvangt via email een bevestiging van de uitschrijving. 

 • Na de beëindiging van het lidmaatschap is het niet meer mogelijk eventueel gemiste lessen in te halen.

WIJZIGINGEN

 • Yoga Studio Apeldoorn behoudt zich het recht voor de Algemene voorwaarden te wijzigen

 • Yoga Studio Apeldoorn behoudt zich het recht voor de indeling van lestijden voor wat betreft plaats, tijd, programma e.d. te wijzigen.

 • Yoga Studio Apeldoorn behoudt zich het recht de tarieven per 1 januari van het volgend jaar te wijzigen. De actuele geldende tarieven staan altijd op de website vermeld.

 • Leden worden tijdig van wijzigingen op de hoogte gesteld via de website van Yoga Studio Apeldoorn.

 • Indien je het met een wijziging niet eens bent, kan je opzeggen per ingangsdatum van de wijziging. Je dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan.

GEMISTE LESSEN

 • Indien je verhinderd bent een les te volgen, kan je je tot uiterlijk 1 uur voor aanvang van de les afmelden via Yogibit. Bij niet tijdige afmelding, vervalt de mogelijkheid de les in te halen.

 • Gemiste lessen kunnen op een ander gewenst tijdstip worden ingehaald binnen een maand vanaf de gemiste les. 

 • Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen, ook als de les niet wordt ingehaald.

 • De in te halen lessen vervallen wanneer je jouw lidmaatschap hebt opgezegd. 

LANGDURIGE AFWEZIGHEID

 • Bij langdurige afwezigheid van 1 maand of langer kan het abonnement tijdelijk worden stopgezet. 

VERHINDERING DOCENT

 • Bij verhindering van de docent wordt de mogelijkheid geboden de les in te halen binnen een maand of komt er een vervangend docent. Is dit niet het geval, dan ontvang je het betaalde geld voor de vervallen les retour.

WORKSHOPS/SPECIALS

 • De inschrijving is definitief op het moment dat de betaling voor de workshop/special door ons is ontvangen.

 • Tot 1 week voor de geplande datum kan je je inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan info@yogastudioapeldoorn.nl 

 • Annuleer je binnen 1 week voor de geplande workshop/special, dan wordt het bedrag niet teruggestort. Je kunt bij verhindering jouw ticket wel aan een andere deelnemer overdragen. Dit dien je van tevoren naar ons te mailen. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.

 • Yoga Studio Apeldoorn behoudt zich het recht voor om een geplande workshop/special te annuleren. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan de deelnemers.

EIGEN RISICO & AANSPRAKELIJKHEID, KLACHTEN

 • Deelname aan de lessen is geheel voor eigen risico. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bewegen binnen de eigen grenzen.

 • Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen of beoefenen van yoga tot de mogelijkheden behoort.

 • Yoga Studio Apeldoorn is niet verantwoordelijk voor en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na een les. 

 • In geval van klachten dient de cursist zich in eerste instantie altijd te wenden tot de docenten van Yoga Studio Apeldoorn.

bottom of page