top of page

Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor alle lessen en workshops bij Yoga Studio Apeldoorn en gelden zonder uitzondering voor iedere deelnemer.

 • Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden. 

ABONNEMENT​

 • Door inschrijving verbindt het lid zich voor onbepaalde tijd, het abonnement is doorlopend. 

 • Abonnementen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

BETALING ABONNEMENT

 • Het abonnementsgeld is het tarief zoals dat vermeld staat op de website. Dit bedrag geldt per maand, ongeacht hoeveel lessen in deze maand plaatsvinden. 

 • Het abonnement kan ieder moment van de maand ingaan, het lid betaalt dan een gedeelte van het abonnementsgeld, afhankelijk van hoeveel dagen de maand nog heeft. 

 • De maandelijkse betaling van het abonnementsgeld vindt plaats per automatische incasso. Het abonnementsgeld wordt vooraf, rond de 1ste van elke maand, geïncasseerd. 

 • Voor de maand augustus wordt de automatische incasso van het abonnementsgeld eenmalig overgeslagen om te compenseren voor de 4 middelste weken van de zomervakantie (zie ook de voorwaarden zoals vermeldt bij Vakanties en feestdagen). Gedurende deze periode is een aangepast rooster van toepassing en betaal je per gevolgde les.

 • Wanneer een lid het oneens is met een afschrijving kan het geïncasseerde bedrag binnen 56 dagen teruggeboekt worden. 

RITTENKAART

 • De rittenkaarten gaan in op de datum dat je deze aanschaft. De geldigheidsduur van een 10-rittenkaart is 12 maanden.

 • Heb je de rittenkaart niet vol gemaakt binnen de geldigheidstermijn, dan komen de niet genoten lessen te vervallen. Er kan dan ook geen restitutie plaatsvinden.

LOSSE LES

 • Een losse les dient voorafgaand aan de te volgen yogales via iDeal betaald zijn. 

VAKANTIES- EN FEESTDAGEN

 • In de schoolvakanties zijn er geen Tiener yoga lessen.

 • Tijdens de kerstvakantie, de meivakantie en nationale feestdagen is de studio gesloten. De maandelijkse contributie is hierop berekend. 

 • Als een nationale feestdag op jouw vaste lesdag valt, kan je hier een inhaalles voor inplannen. 

 • Alle vakanties en nationale feestdagen worden tijdig aangegeven op de website.

 • Tijdens de krokus- en herfstvakantie is er een aangepast rooster. Voor de lessen in deze weken sta je niet automatisch ingepland. Zodra het aangepast rooster bekend is, kan je je via het online lesrooster aanmelden voor deze lessen. De lessen vallen binnen het reguliere abonnement.

 • Tijdens de maanden juli en augustus is er gedurende 4 weken een aangepast zomerrooster. Dit zijn de 4 middelste weken van de zomervakantie zoals die geldt binnen regio Midden Nederland. In augustus wordt de automatische incasso van het abonnementsgeld eenmalig overgeslagen om te compenseren voor deze 4 weken. Voor deze 4 weken geldt dat je alleen lesgeld betaalt voor de lessen die je volgt.

OPZEGGEN

 • Bij opzeggen geldt een opzegtermijn van minimaal één volledige kalendermaand voorafgaand aan een nieuwe maand.

 • De opzegging dient per email (info@yogastudioapeldoorn.nl) plaats te vinden. Het lid ontvangt via email een bevestiging van de uitschrijving. 

 • Na de beëindiging van het lidmaatschap is het niet meer mogelijk eventueel gemiste lessen in te halen.

WIJZIGINGEN

 • Yoga Studio Apeldoorn behoudt zich het recht voor de Algemene voorwaarden te wijzigen

 • Yoga Studio Apeldoorn behoudt zich het recht voor de indeling van lestijden voor wat betreft plaats, tijd, programma e.d. te wijzigen.

 • Yoga Studio Apeldoorn behoudt zich het recht de tarieven per 1 januari van het volgend jaar te wijzigen. De actuele geldende tarieven staan altijd op de website vermeld.

 • Leden worden tijdig van wijzigingen op de hoogte gesteld via de website van Yoga Studio Apeldoorn.

 • Indien een lid het met een wijziging niet eens is, kan het lid opzeggen per ingangsdatum van de wijziging. Het lid dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan.

GEMISTE LESSEN

 • Indien een lid verhinderd is een les te volgen, dient het lid zichzelf tot uiterlijk 1 uur voor aanvang van de les af te melden via het online lesrooster. Bij niet tijdige afmelding van het lid, vervalt de mogelijkheid de les in te halen.

 • Gemiste lessen kunnen op een ander gewenst tijdstip worden ingehaald binnen een maand vanaf de gemiste les. 

 • Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen, ook als de les niet wordt ingehaald.

 • De in te halen lessen vervallen wanneer het lid het lidmaatschap heeft opgezegd. 

LANGDURIGE AFWEZIGHEID

 • Bij langdurige afwezigheid kan in overleg het abonnement tijdelijk worden stopgezet.

VERHINDERING DOCENT

 • Bij verhindering van de docent wordt de mogelijkheid geboden de les in te halen binnen een maand of komt er een vervangend docent. Is dit niet het geval, dan ontvangt u het betaalde geld voor de vervallen les retour.

EIGEN RISICO & AANSPRAKELIJKHEID, KLACHTEN

 • Deelname aan de lessen is geheel voor eigen risico. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bewegen binnen de eigen grenzen.

 • Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen of beoefenen van yoga tot de mogelijkheden behoort.

 • Yoga Studio Apeldoorn is niet verantwoordelijk voor en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na een les. 

 • In geval van klachten dient de cursist zich in eerste instantie altijd te wenden tot de docenten van Yoga Studio Apeldoorn.

bottom of page