Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor alle lessen en workshops bij Yoga Studio Apeldoorn en gelden zonder uitzondering voor iedere deelnemer.

 • Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden. 

ABONNEMENT​

 • Door inschrijving verbindt het lid zich voor onbepaalde tijd, het abonnement is doorlopend. 

 • Abonnementen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

 • In verband met de maximale groepsgrootte, schrijft het lid zich in voor een vaste les(sen). Yoga Studio Apeldoorn reserveert een plek op de vaste lesdag/lestijd van jouw keuze. Tussentijds wijzigen is in overleg mogelijk. 

BETALING ABONNEMENT

 • Het abonnementsgeld is het tarief zoals dat vermeld staat op de website. Dit bedrag geldt per maand, ongeacht hoeveel lessen in deze maand plaatsvinden. 

 • Het abonnement kan ieder moment van de maand ingaan, het lid betaalt dan een gedeelte van het abonnementsgeld, afhankelijk van hoeveel dagen de maand nog heeft plus de eerstvolgende volledige maand. 

 • De maandelijkse betaling van het abonnementsgeld vindt plaats per automatische incasso. Het abonnementsgeld wordt vooraf, rond de 1ste van elke maand, geïncasseerd. De incasso wordt namens Yoga Studio Apeldoorn verwerkt door PayPro BV, deze naam zie je ook terug op je afschrift. 

 • Tijdens het zomerrooster (de maanden juli en augustus) wordt er niet geïncasseerd, het lid betaalt dan per losse, gevolgde les via iDeal.

 • Wanneer een lid het oneens is met een afschrijving kan het geïncasseerde bedrag binnen 56 dagen teruggeboekt worden. 

RITTENKAART

 • De rittenkaarten gaan in op de datum dat je deze aanschaft. De geldigheidsduur van een 5-rittenkaart is 6 maanden en van een 10-rittenkaart 12 maanden.

 • Er is geen mogelijkheid gezien de lange geldigheidsduur om de rittenkaart te bevriezen in verband met bijvoorbeeld ziekte.

 • Heb je de rittenkaart niet vol gemaakt binnen de geldigheidstermijn, dan komen de niet genoten lessen te vervallen. Er kan dan ook geen restitutie plaatsvinden.

LOSSE LES

 • Een losse les dient voorafgaand aan de te volgen yogales via iDeal betaald zijn. 

VAKANTIES- EN FEESTDAGEN

 • Tijdens de kerstvakantie, de meivakantie en nationale feestdagen is de studio gesloten. De maandelijkse contributie is hierop berekend. 

 • Als een nationale feestdag op jouw vaste lesdag valt, kan je hier een inhaalles voor inplannen. 

 • Tijdens de krokus- en herfstvakantie is er een aangepast rooster. Voor de lessen in deze weken sta je niet automatisch ingepland. Zodra het aangepast rooster bekend is, kan je je via het online lesrooster aanmelden voor deze lessen, de lessen vallen binnen het reguliere abonnement.

 • Alle vakanties en nationale feestdagen worden tijdig aangegeven op de website.

 • Voor de maanden juli en augustus is er een aangepast zomerrooster, de reguliere lessen vervallen dan. Je kan je hier afzonderlijk voor aanmelden en je betaalt alleen lesgeld tijdens het zomerrooster als je lessen volgt. Het zomerrooster wordt in juni bekend gemaakt. 

 • In de schoolvakanties zijn er geen Tiener yoga lessen.

OPZEGGEN

 • Bij opzeggen geldt een opzegtermijn van minimaal één volledige kalendermaand voorafgaand aan een nieuwe maand.

 • De opzegging dient schriftelijk per mail (info@yogastudioapeldoorn.nl) plaats te vinden. Het lid ontvangt via email een bevestiging van de uitschrijving. 

 • Na de opgezegde datum is het niet meer mogelijk eventueel gemiste lessen in te halen.

WIJZIGINGEN

 • Yoga Studio Apeldoorn behoudt zich het recht voor de Algemene voorwaarden te wijzigen

 • Yoga Studio Apeldoorn behoudt zich het recht voor de indeling van lestijden voor wat betreft plaats, tijd, programma e.d. te wijzigen.

 • Yoga Studio Apeldoorn behoudt zich het recht de tarieven per 1 januari van het volgend jaar te wijzigen. De actuele geldende tarieven staan altijd op de website vermeld.

 • Leden worden tijdig van wijzigingen op de hoogte gesteld via de website van Yoga Studio Apeldoorn.

 • Indien een lid het met een wijziging niet eens is, kan het lid opzeggen per ingangsdatum van de wijziging. Het lid dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan.

GEMISTE LESSEN

 • Indien een lid verhinderd is een les te volgen, dient het lid zichzelf tot uiterlijk 1 uur voor aanvang van de les af te melden via het online lesrooster. Bij niet tijdige afmelding van het lid, vervalt de mogelijkheid de les in te halen.

 • Gemiste lessen kunnen op een ander gewenst tijdstip worden ingehaald binnen een maand vanaf de gemiste les. 

 • Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen, ook als de les niet wordt ingehaald.

 • De in te halen lessen vervallen wanneer het lid het lidmaatschap heeft opgezegd. 

LANGDURIGE AFWEZIGHEID

 • Bij langdurige afwezigheid kan in overleg het abonnement tijdelijk worden stopgezet.

 • Mocht er voor de specifieke les een wachtlijst zijn, dan vervalt de plek voor deze les.

VERHINDERING DOCENT

 • Bij verhindering van de docent wordt de mogelijkheid geboden de les in te halen binnen een maand of komt er een vervangend docent. Is dit niet het geval, dan ontvangt u het betaalde geld voor de vervallen les retour.

EIGEN RISICO & AANSPRAKELIJKHEID, KLACHTEN

 • Deelname aan de lessen is geheel voor eigen risico. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bewegen binnen de eigen grenzen.

 • Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen of beoefenen van yoga tot de mogelijkheden behoort.

 • Yoga Studio Apeldoorn is niet verantwoordelijk voor en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na een les. 

 • In geval van klachten dient de cursist zich in eerste instantie altijd te wenden tot de docenten van Yoga Studio Apeldoorn.

Volg ons
 • Facebook - Grey Circle
Contact

Prof. Röntgenstraat 9
7311 AM  Apeldoorn 

Tel: 06 50435470

 

info@yogastudioapeldoorn.nl

 

Locatie